Program razvoja podeželja

 

Podpora iz programa razvoja podeželja Republike Slovenije

Informiranje in obveščanje javnosti o aktivnostih, ki jih izvajamo in za katere prejemamo podporo iz programa razvoja podeželja republike slovenije za obdobje 2014–2020

Kmetijsko-okoljska-podnebna plačila ukrep 10

Opis
Ukrep 10 (ukrep KOPOP) podpira kmetijstvo v njegovi okoljski vlogi in je namenjen spodbujanju
nadstandardnih sonaravnih kmetijskih praks, ki so usmerjene v ohranjanje biotske raznovrstnosti
in krajine, ustrezno gospodarjenje z vodami in upravljanje tal ter blaženje podnebnih sprememb in
prilagajanje kmetovanja nanje.
To niso dohodkovna plačila, ampak plačila za kritje dodatnih stroškov in izgube prihodka zaradi izvajanja nadstandardnih zahtev. S temi plačili se kmetu plačata delo in trud, ki ga opravlja kot skrbnik
okolja, ko pri kmetovanju ohranja in varuje naravo, vode in tla ter vzdržuje krajino.
Ukrep se izvaja z vnaprej določenimi operacijami, v katere se lahko vključi kmetijsko gospodarstvo.
Večino operacij sestavlja nabor obveznih in izbirnih zahtev

Podukrep 10.1 - Plačilo kmetijsko-okoljskih-podnebnih obveznosti

Operacija: Vinogradništvo

Zahteve v okviru operacije Vinogradništvo so namenjene ohranjanju in izboljšanju lastnosti in rodovitnosti tal z nadzorovano uporabo gnojil in fitofarmacevtskih sredstev, zmanjševanju erozije ter izpiranja hranil.

Cilj
Spodbuditi kmetijska gospodarstva, da bi s kmetijskimi zemljišči gospodarila na način, ki zmanjšuje
negativne vplive kmetovanja na okolje, prispeva k blaženju podnebnih sprememb in prilagajanju nanje ter zagotavlja izvajanje družbeno pomembnih storitev in neblagovnih javnih dobrin.

Pričakovani rezultati: Ohranjanje biotske raznovrstnosti in krajine, ustrezno gospodarjenje z vodami in upravljanje s tlemi ter blaženje in prilagajanje kmetovanja podnebnim spremembam.

Dodatne informacije: